Restored turnkey trullo porperty in Cisternino, Puglia

turnkey trullo in Cisternino

Restored turnkey trullo porperty in Cisternino, Puglia